نسخه آرشیو پخش آرشیو

جدی نگیرید، جدی بگیرید آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت: 23:00 | مدت: 15 دقیقه

مسائل روز جامعه از دیدگاه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو