نسخه آرشیو پخش آرشیو

سمسارستان آرشیو برنامه ای

شنبه 16 مرداد 1400 ساعت: 12:30 | مدت: 15 دقیقه

روایتی طنز از تاریخچه اشیاء و رویدادها
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو