نسخه آرشیو پخش آرشیو

سلوك عاشورایی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت: 23:30 | مدت: 25 دقیقه

زمینه های قیام امام حسین علیه السلام و روضه حضرت مسلم
حمید اشتری(تهیه كننده) و آیت الله آقا مجتبی تهرانی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو