نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه پویا آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 شهریور 1400 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

ادامه بیان نقاط قوت و نقاط ضعف این لایحه
محمدجواد طوسی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو