نسخه آرشیو پخش آرشیو

شوت نزن عزیز آرشیو برنامه ای

جمعه 26 شهریور 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

دراین برنامه محمدرضا احمدی مروری طنازانه به رویدادهای ورزشی هفته دارد
شوخی با خبرهای ورزشی هفته

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو