نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیوم(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 45 دقیقه

برنامه ای در حوزه ی علم و دانش- شگفتی های كوچ پرندگان
تهیه كننده: شایان بهلولی- علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو