نسخه آرشیو پخش آرشیو

شوت نزن عزیز آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت

دراین برنامه محمدرضا احمدی مروری طنازانه به رویدادهای ورزشی هفته دارد\r\n
موضوع برنامه: اخبار ورزش ایران و جهان\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو