نسخه آرشیو پخش آرشیو

هزارتوی داستان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 مهر 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

تحلیل و بررسی آثار جروم دیوید سالینجر
تهیه كننده: ژاله محمد علی نویسنده و كارشناس مجری: بهناز بستان دوست كارشناس: دكتر كیهان بهمنی گوینده: رضاعمرانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو