نسخه آرشیو پخش آرشیو

ارغنون آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

موضوع: تئاتر آپارتمانی\r\n
كارشناس مجری: جهانشاه آل محمود كارشناس: عرفان پهلوانی تهیه كننده: اشرف سادات اشرف نژاد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو