نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع: نحوه برخورد با افراد خود شیفته خانواده، با آدم از خود راضی چطور باید برخورد كرد؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو