نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارك شهر(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آبان 1400 ساعت: 06:40 | مدت: 15 دقیقه

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو