نسخه آرشیو پخش آرشیو

چه خبر؟ آرشیو برنامه ای

جمعه 28 آبان 1400 ساعت: 12:30 | مدت: 30 دقیقه

در این برنامه مهدی استاد احمد طنز پرداز نگاهی طنازانه به موضوعات اجتماعی دارد
موضوع برنامه: انسان و طبیعت و حیوانات

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو