نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 29 آبان 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

\r\nبا توجه به آمار مرگ و میر روزانه، آیا نیاز به تغییررویكرد مدیریت كرونا وجود دارد؟\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر اشراقی( پدیدارشناسی سلامت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو