نسخه آرشیو پخش آرشیو

همپای صبا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 آذر 1400 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت

مسابقه پیامكی با موضوع شهرهای مختلف ایران+ ویژه اذانگاهی شب\r\n
موضوع: استان فارس- ادعیه و مناجات و تواشیح و آیتم گنجینه ادب كه شامل خوانش داستانك های اخلاقی است. اذان: 17:12، مؤذن: استاد حسین صبحدل

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو