نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 13 آذر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

آیا پیك ششم را تجربه می كنیم؟\r\n\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر عباس علی پور(پزشك و دانشیار اپیدمیولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی مازندران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو