نسخه آرشیو پخش آرشیو

دفتر پاییز آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 آذر 1400 ساعت: 13:00 | مدت: 30 دقیقه

خوانش داستانها، اشعار و متون ادبی با موضوع مبتلا
خوانش متونی از: حافظ- سهراب سپهری- امیر خسرو دهلوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو