نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جواد آل نبی- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 مرداد 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

اما مامون عباسی كه از جانب امام خود را در معرض تهدید می دید، اجرای نقشه دیگری را در پیش گرفت و چاره را دوستی با امام جواد دانست. او برای اثبات این موضوع، به امام محمد تقی پیشنهاد كرد كه با دخترش، ام فضل ازدواج كنند. این اتفاق در بین یاران امام و حتی خاندان عباسی با مخالفانی چند مواجه شد، در حالی كه امام جواد دعوت مامون را پذیرفتند و از مدینه راهی بغداد شدند، از سوی دیگر مامون كه قصد جنگیدن با رومیان را داشت، هدایت امور دارالخلافه را به برادرش معتصم واگذار كرد تا از نبرد بازگردد و باقی نقشه اش را اجرا كند.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو