نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش یك سوء تفاهم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 شهریور 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 15 دقیقه

موقعیت های طنز گونه كه به بررسی مشكلات افراد در زندگس شخصی شان میپردازد و....
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: فریبا متخصص، مهین نثری نویسنده: یاسمن شكرگزار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو