نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 6(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 مرداد 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 30 دقیقه

نتیجه آزمایشات پیش از عقد مشخص میكند كه صنم و سعید به دلیل داشتن عارضه كم خونی خفیف نمی توانند با یكدیگر ازدواج كنند. سعید معتقد است ازدواج آنها به شرط نداشتن فرزندی در آینده می تواند صورت پذیرد. اما صنم نمی خواهد زندگیش را با احتمالات آغاز كند و از سعید می خواهد تا در این باره بیشتر فكر كنند...\r\n \r\n
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: حمید یزدانی، مجید حمزه نویسنده: مهسا پیروزفر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو