نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تنها در تاریكی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 30 دقیقه

ماركسفیشر خلبانی ست كه بهمراه خواهرش برای استراحت به دهكده لیمستوك می رود و همسایه آنها مگی سیمونس بعد از مهمانی بخاطر سردرد از كپسول های سیانور استفاده می كند و كشته می شود. مدتی بعد خدمتكار خانه با ضربه ای به سرش كشته می شود و ...

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو