نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بیداری- قسمت 9(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 دی 1400 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: حمید منوچهری، شهین نجف نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو