نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش انكار- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 دی 1400 ساعت: 04:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: سعیده فرضی هنرمندان: مهرخ افضلی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: سیمین بنایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو