نسخه آرشیو پخش آرشیو

اتاق فرهنك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 فروردین 1401 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

كارآفرینان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی؛ فرصتها و چالشهای صنعت پوشاك
محسن رضوانیان و حمید افهمی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو