نسخه آرشیو پخش آرشیو

اتاق فرهنك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

كارآفرینان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی؛ میزان بهره مندی از شركت های دانش بنیان و افراد خلاق در صنعت پوشاك و كفش
محسن رضوانیان و امیر محمد سبحانی نیا، ابوالقاسم شیرازی، رسول شجری و آرش حسامی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو