نسخه آرشیو پخش آرشیو

اتاق فرهنك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

كارآفرینان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی؛ حوزه اصناف، باشگاه دانش آموزی و گروه صنایع غذایی كوبودنا
امیر سبحانی نیا، سید محسن موسوی و بهرام باقری(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو