نسخه آرشیو پخش آرشیو

اختیاریه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

مجله رادیویی - ویژه افطار- اذان مغرب به افق تهران: 20:11\r\n
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\nپست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\nشماره پیامك: 983000094+\r\nتلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو