نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت: 16:00 | مدت: 40 دقیقه

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو