نسخه آرشیو پخش آرشیو

سعدی نامه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت: 23:15 | مدت: 15 دقیقه

رویشی تماشایی از روشنگری های ادبی و حكمی گلستان سعدی به روایت استاد مهدی امین پور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو