نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 13 خرداد 1401 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

پوشاك سنتی مردان و زنان تركمن /صنایع دستی برزك كاشان/جلوه نماز در چیستان های نواحی مختلف ایران /آیین كتل بندی در ایل بختیاری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو