نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 3 تیر 1401 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

توضیح درباره پوشش گیاهی شیرین سوی همدان و چگونگی استفاده از این گیاهان/این هفته همراه باشید با برنامه فرهنگ مردم و بشنوید گفتگوی مجری برنامه رو با كسی كه صدای ماندگارش همیشه آغازگر برنامه است. این هفته،آقای قاسم رفعتی خواننده آرم ماندگارفرهنگ مردم مهمان خانه های شماست
حضور آقای قاسم رفعتی خواننده آرم ماندگارفرهنگ مردم \r\nپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو