نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش شب بلند مختار- قسمت 9 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 مرداد 1401 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

مختار ثفقی در دارالحكومه ی كوفه گرفتار آمده است و در گفتگو با یار وفادار خود سائب بن مالك گذشته را مرور می كند و از آغاز قیام به خونخواهی امام حسین ( ع ) كه انجامش به آن شب بلند رسیده و او فردا را انتظار می كشد.\r\n \r\n
كارگردان: فریدون محرابی نویسنده: مریم واحد تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد هنرمندان: میرطاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، حمید منوچهری، محمد پورحسن، ماكان رضایی پور، عبدالعلی كمالی، امیرعباس توفیقی، محمد رضاعلی، حمید یزدانی، محمدرضا قلمبر، مجتبی طباطبایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو