نسخه آرشیو پخش آرشیو

من انقلابی ام آرشیو برنامه ای

شنبه 5 شهریور 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 30 دقیقه

شاخصه های دولت انقلابی- شاخصه های دولت انقلابی(توجه به سند چشم انداز)
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده) و استاد موسوی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو