نسخه آرشیو پخش آرشیو

قیصریه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 دی 1401 ساعت: 08:00 | مدت: 50 دقیقه

ارائه اطلاعات مفید درباره ی بازار و جامعه و دانش های مورد نیاز درباره بازار در قالب یك گفتگو
كار تیمی در بازار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو