نسخه آرشیو پخش آرشیو

به قید فوریت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 بهمن 1401 ساعت: 08:00 | مدت: 50 دقیقه

موضوع برنامه رسیدگی به پرونده و مشكلات تولیدكنندگان
پیگیری مطالبات كارآفرینان و رسیدگی برای حل مشكل كارآفرین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو