نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه آل محمد(آیت الله سبحانی) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 اسفند 1401 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه

درس خارج فقه- وصیت بر وارث
علی محمد عبداللهی نیا(تنظیم كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو