نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 ساعت: 19:30 | مدت: 25 دقیقه

شناخت انواع هوش - رشد هوش -تفاوت هوش و حافظه -شناخت ویژگی ها و ابزار هوش -بهره برداری از انواع هوش در روابط بین فردی و ...
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو