نسخه آرشیو پخش آرشیو

افق روشن آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 خرداد 1402 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

آب خاكستری
ارتباط تلفنی با دكترسیدحسین سجادی فر (مدیردفترتوسعه پایدار مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شركت آبفای استان تهران) وآقای علی كسراییان (كارشناس و مدیرعامل شركت فعال درحوزه آب خاكستری )

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو