نسخه آرشیو پخش آرشیو

روی خط خبر آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 خرداد 1402 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

\r\nاین برنامه در قالب میزگرد به بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار بحث برانگیز هفته در حوزه سلامت اجتماعی می پردازد.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو