نسخه آرشیو پخش آرشیو

فراسو آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

كنترل دخانیات
با حضور خانم زهرا حسامی(\r\nمعاون درمان مركز پیشگیری و كنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو