نسخه آرشیو پخش آرشیو

در حوالی عطش آرشیو برنامه ای

جمعه 6 مرداد 1402 ساعت: 08:30 | مدت: 1 ساعت

درك و آگاهی بیشتر نسبت به واقعه ی عاشورا
پژوهشی در تاریخ عاشورا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو