نسخه آرشیو پخش آرشیو

نقد و نمایش(تكرار) آرشیو برنامه ای

شنبه 4 بهمن 1399 ساعت: 02:45 | مدت: 45 دقیقه

نقد و نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته رمانی‌ است كه كن كیسی، نویسنده آمریكایی، به سال 1962 نگاشته‌ است
تهیه كننده: انسیه سمیع پور كارشناس: رضا آشفته كارشناس مجری و نویسنده: مینو جبارزاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو