نسخه آرشیو پخش آرشیو

ترس ترامپ در كاخ سفید- قسمت 20 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 20 دقیقه

انتخابات ریاست جمهوری امریكا و روی كارآمدن ترامپ
تهیه كننده: اشرف سادات اشرف نژاد گویندگان: محمد رضا علی، حمید یزدانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو