نسخه آرشیو پخش آرشیو

به روایت تعزیه- قسمت 13 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

مجلس تعزیه شهادت امام حسن(ع)
تهیه كننده: ساجد قدوسیان راوی: احمد گنجی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو