نسخه آرشیو پخش آرشیو

نقد و نمایش(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 30 آبان 1399 ساعت: 03:00 | مدت: 45 دقیقه

خانه افسون زده- تصور بازگشت برای ارواح مردگان به خانه
تهیه كننده: انسیه سمیع پور كارشناس: رضا آشفته كارشناس مجری و نویسنده: مینو جبارزاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو