نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ابرها در راه جندی شاپور- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

چگونگی تبعید شیخ مفید از بغداد و فرار ایشان به سمت جندی شاپور\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو