نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش حضرت عیسی- قسمت 31 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

براساس زندگی حضرت عیسی از بدو تولد تا رسیدن به مقام پیامبری
تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: همایون ایرانپوی هنرمندان: احمد شمس آصف، محمدباقر كریم پور نویسنده: سعید تشكری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو