نسخه آرشیو پخش آرشیو

جهان سیاست آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 مهر 1402 ساعت: 15:30 | مدت: 25 دقیقه

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو