نسخه آرشیو پخش آرشیو

شور و نور آرشیو برنامه ای

یکشنبه 2 مهر 1402 ساعت: 20:55 | مدت: 5 دقیقه

شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو