نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه پویا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 آذر 1402 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

تبیین مبانی فقهی و حقوقی گفتمان های نظام و مسائل نوپدید
محمدجواد طوسی(تهیه كننده) و استاد داودی لیمونی و استاد هدایت نیا گنجی(كارشناسان(

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو