نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه پویا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 آذر 1402 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

بررسی فقهی بازار سرمایه
محمدجواد طوسی(تهیه كننده)، عبدالرحیم سرودلیر(مجری كارشناس) و استاد رضایی و استاد امین زاده(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو